DÒNG SỰ KIỆN

NĂM 2020 - TĂNG CƯỜNG KỶ CƯƠNG THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC CẢI THIỆN MÔI TRƯỜNG ĐẦU TƯ KINH DOANH

Công Điện khẩn số 04 BCH PCTT&TKCN huyện Thuỷ Nguyên

Cập nhật: 08/10/2021 21:18

Thực hiện Công điện số 95/CĐ-PCTT&TKCN ngày 7/10/2021 của Ban chỉ huy PCTT&TKCN thành phố về việc phòng chống áp thấp nhiệt đới và bão, ngày 08/10/2021, Ban chỉ huy PCTT&TKCN huyện Thuỷ Nguyên đã ban hành Công điện số 04/CĐ-BCH về việc phòng, chống cơn bão số 7 với một số nội dung chủ yếu:

1/ Giao UBND các xã chỉ đạo nhân dân tổ chức thu hoạch lúa, rau màu đã đến kỳ thu hoạch để giảm thiểu thiệt hại do gió mạnh, mưa lớn.

2/ Theo dõi chặt chẽ thông tin diễn biến của bão, thông báo kịp thời cho các chủ phương tiện, tàu thuyền, ngư dân đang hoạt động trên biển biết vị trí, hướng di chuyển, diễn biến của bão, để chủ động thoát ra, không đi vào vùng nguy hiểm, vào ngay các khu vực trú, tránh an toàn. Tổ chức kiểm đếm, quản lý chặt chẽ việc ra khơi và duy trì liên lạc với các tàu thuyền.

3/ Kiểm tra hệ thống đê điều, cống qua đê, tập trung lực lượng, vật tư, phòng chống lụt bão tại các cống, đê xung yếu. Tổ chức trực ban và vận hành các cống tiêu nước qua đê, chủ động tháo nước đệm trong hệ thống để tiêu thoát nước bảo vệ lúa mùa đến kỳ thu hoạch và khu vực thi công dự án...

Nội dung chi tiết xem tại công văn đính kèm./. 

Chủ tịch Hồ Chí Minh - lãnh tụ thiên tài của Đảng và dân tộc ta, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam, Anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân văn hóa thế giới. Mỗi thắng lợi và mỗi bước đi lên của cách mạng Việt Nam đều gắn liền với công lao to lớn của Người, sự soi đường, dẫn dắt của tư tưởng Hồ Chí Minh. Ghi lòng, tạc dạ công ơn của Người, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta tiếp tục giương cao ngọn cờ độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, nguyện kế tục trung thành và xuất sắc sự nghiệp vĩ đại của Người, xây dựng đất nước Việt Nam “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội. Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta!