DÒNG SỰ KIỆN

NĂM 2020 - TĂNG CƯỜNG KỶ CƯƠNG THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC CẢI THIỆN MÔI TRƯỜNG ĐẦU TƯ KINH DOANH

Tổ chức tiêm phòng vắc xin cho nhân dân đăng ký tiêm (đợt 15)

Cập nhật: 05/10/2021 16:22

Thực hiện Kế hoạch phân bổ vắc xin của Trung tâm Y tế huyện Thuỷ Nguyên về tiêm phòng vắc xin phòng Covid-19 cho nhân dân trên địa bàn huyện. Sáng ngày 05/10/2021, trạm Y tế xã Cao Nhân tổ chức đợt tiêm phòng Covid-19 thứ 15 kể từ đầu năm 2021 cho nhân dân trên địa bàn xã. Tổng số lượng liều vắc xin được cấp là 300. Dự kiến trạm sẽ tiến hành tiêm trong 1 ngày để đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu tiêm.

 

Toàn cảnh khu vực tiêm phòng Covid-19

 

Chủ tịch Hồ Chí Minh - lãnh tụ thiên tài của Đảng và dân tộc ta, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam, Anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân văn hóa thế giới. Mỗi thắng lợi và mỗi bước đi lên của cách mạng Việt Nam đều gắn liền với công lao to lớn của Người, sự soi đường, dẫn dắt của tư tưởng Hồ Chí Minh. Ghi lòng, tạc dạ công ơn của Người, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta tiếp tục giương cao ngọn cờ độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, nguyện kế tục trung thành và xuất sắc sự nghiệp vĩ đại của Người, xây dựng đất nước Việt Nam “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội. Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta!