DÒNG SỰ KIỆN

NĂM 2020 - TĂNG CƯỜNG KỶ CƯƠNG THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC CẢI THIỆN MÔI TRƯỜNG ĐẦU TƯ KINH DOANH

Hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền và thực hiện Nghị quyết hội nghị lần thứ Bảy Ban chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XII).

Thời gian 14/08/2020 09:37
Thực hiện Kế hoạch số 20 ngày 11/7/2018 của BCH Đảng bộ phường. 8h00’ ngày 03 tháng 8 năm 2018, Đảng ủy phường An Biên tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền và thực hiện Nghị quyết hội nghị lần thứ Bảy Ban chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XII). Trân trọng cảm ơn Đồng chí Trần Trọng Tuân – Phó trưởng phòng Văn hóa Ban tuyên giáo Thành ủy đã về dự và quán triệt Nghị quyết.

Chủ tịch Hồ Chí Minh - lãnh tụ thiên tài của Đảng và dân tộc ta, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam, Anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân văn hóa thế giới. Mỗi thắng lợi và mỗi bước đi lên của cách mạng Việt Nam đều gắn liền với công lao to lớn của Người, sự soi đường, dẫn dắt của tư tưởng Hồ Chí Minh. Ghi lòng, tạc dạ công ơn của Người, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta tiếp tục giương cao ngọn cờ độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, nguyện kế tục trung thành và xuất sắc sự nghiệp vĩ đại của Người, xây dựng đất nước Việt Nam “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội. Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta!